Leveringsvoorwaarden

Download hier leveringsvoorwaarden van ALCET Nederland

Algemene leveringsvoorwaarden ALCET Nederland B.V., kvk nr. 71999825

ALCET Nederland B.V. is gevestigd in Rosmalen op de Dreesborch 3 en hierna te noemen ALCET. 

1. Algemeen 

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, en op alle overeenkomsten met, ALCET.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
   

2. Offerte/opdracht 

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben – tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald – een geldigheidsduur van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door ALCET van een opdracht, dan wel door uitvoering van een opdracht door ALCET.
 3. De omvang van overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of aanbieding, inclusief de wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

3. Prijzen

 1. De door ALCET opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Door ALCET in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden ALCET niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is ALCET gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen van vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta, en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
 3. In geval van verhoging van de netto prijzen zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen veertien dagen na kennisneming schriftelijk aan ALCET mededeelt. De klant heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding. 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de klant in de offerte genoemde (geschatte) termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding van de termijn dreigt, zal ALCET zo spoedig mogelijk met de klant overleggen. ALCET zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
 2. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt ALCET zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen.
 3. ALCET baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van (gewas-)beschermingsadviezen op de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. De gebruiksadviezen (toepassingstechnieken, etc.), zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op eerder opgedane ervaringen in Nederland/Belgie. ALCET adviseert naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat ALCET niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruikt zijn ontstaan ten tijde van de advisering.
 4. In geval van verkoop door ALCET van roerende zaken geldt dat ALCET geen andere garantie geeft, dan in de offerte is omschreven. ALCET zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de klant, na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de klant in rekening kunnen worden gebracht. 

5. Verantwoordelijkheid klant 

 1. De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid om zich er van te vergewissen of hij beschikt over de eventueel noodzakelijke vergunningen/ontheffingen voor het gebruik van de door ALCET geleverde roerende zaken.
 2. Voor retournering van uw bestelling heeft u 14 dagen zichttermijn en 14 dagen de tijd om het artikel te ruilen of te retourneren.

 

6. Levering, risico en eigendom

 1. Roerende zaken worden geleverd af Rosmalen en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de klant.
 2. In geval van levering van roerende zaken blijft ALCET eigenaar van alle aan de klant afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 

7. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden voor levering. ALCET zal de klant hiertoe een gespecificeerde factuur doen toekomen.
 2. Indien betaling op rekening plaatsvindt geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
 3. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede alle terzake van de incasso gemaakte kosten.
 4. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting. 

8. Aansprakelijkheid

ALCET is slechts aansprakelijk voor het technisch correct functioneren van de geleverde roerende zaken ten tijde van  de levering. ALCET is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van de roerende zaken, even min als voor schade welke ontstaat ondanks het toepassen van de geleverde roerende zaken.

9. Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) of GDPR:
- Wij verklaren hierbij dat gegevens die op onze site invult worden gebruikt voor:
- Het klaarmaken en verzenden van uw bestelling.
- Uw gegevens worden enkel hiervoor gebruikt.
- U ontvangt van ons geen ongewenste mails, zoals aanbiedingen of reclame.
- Email die u van ons ontvangt hebben betrekking op de facturatie, de levering en technische informatie m.b.t. de bestelde apparatuur.
- Uw telefoonnummer gebruiken we daarnaast alleen indien er vragen zijn over uw bestelling of als iets niet goed loopt met de de uitlevering.
- Uw gegevens zullen wij nooit aanbieden aan een andere partij.
- Uw gegevens worden door ons bewaard op beveiligde servers (Lightspeed) in Amsterdam
- De termijn van bewaring hangt af van het bestelde produkt, maar nooit langer dan strikt noodzakelijk om u nadien nog informatie te kunnen geven over hetgeen u bestelde.
- aan de bank of payment provider (Mollie) verstrekken wij alleen de noodzakelijke gegevens om de betaling te laten plaatsvinden/af te ronden.
- onze orderverwerking vindt grotendeels plaats bij Make or Buy B.V. te 's-Hertogenbosch en deze ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens voor de juiste bestelling van uw bestelling.
- Onze website/shop is HTTPS beveiligd
- U bent als klant altijd de baas of de aan ons verstrekte gegevens. U kunt ten alle tijden een email sturen naar [email protected] t.b.v. G. van der Lans met het verzoek tot inzage, rectificatie of het verwijderen van persoonsgegevens.
- Indien u niet tevreden bent over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
- Alcetsound Vogelafweer is onderdeel van Alcet Nederland B.V., Dreesborch 3, 5241 HL Rosmalen, Tel. 073-2032137

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »